Centrum Terapii Krótkoterminowej Dariusz Kecler

Dane

Ulica, nr domu Sobieskiego 227/37 Miejscowość: Wejherowo, 84-200
Strona WWW: www.krótkoterminowa.pl Email: ctkpoczta@gmail.com
Telefon: - Telefon komórkowy: 510046973
Fax: -

Psycholog, Psychoterapeuta, uprawnienia pedagogiczne.

a) Poradnictwo i doradztwo psychologiczne, pedagogiczne, socjalne, zawodowe; b) Profilaktyka psychologiczna; c) Przeciwdziałanie patologiom społecznym; d) Pomoc psychologiczna i terapeutyczna osobom zgłaszającym się do Stowarzyszenia; e) Realizowanie działalności terapeutycznej, profilaktycznej, edukacyjnej; f) Ochrona i promocja zdrowia; g) Propagowanie i realizowanie inicjatyw społecznych w obszarze wsparcia społecznego, kultury, edukacji, sportu i rekreacji; h) Propagowanie formalnych i nieformalnych form kształcenia i rozwoju kompetencji osobistych, wzmacniających kapitał ludzki; i) Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w reintegracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych i wykluczonych społecznie, w tym osób nieaktywnych zawodowo, zagrożonych zwolnieniem z pracy, osób niepełnosprawnych, chorych; j) Organizowanie i wspieranie rehabilitacji i aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, chorych, dysfunkcyjnych; k) Propagowanie idei kształcenia ustawicznego dzieci, młodzieży i osób dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem wyrównywania szans edukacyjnych dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz przygotowywania osób nieaktywnych zawodowo do podjęcia zatrudnienia; l) Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie; m) Promocję ekonomii społecznej; n) Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą; o) Organizowanie działań promujących zdrowie oraz przeciwdziałających uzależnieniom; p) Promowanie jakości życia, organizowanie wypoczynku, wzmacnianie życiowych kompetencji w zborowości lokalnej i ponadlokalnej; q) Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia; r) Rozwijanie wspólnot lokalnych i umacnianie postaw aktywnego współdziałania w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz integracji ze środowiskiem lokalnym i regionalnym; s) Działania na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom, ochrony i promocji zdrowia, wypoczynku, poprawy jakości życia dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym poprzez wzmacniania kompetencji osobistych; t) Działalność na rzecz integracji europejskiej i rozwijania współpracy między społeczeństwami.