Otwarty Konkurs Ofert na 2019 rok dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

Otwarty Konkurs Ofert na 2019 rok dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

Prezydent Miasta Wejherowa na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 450 z późn. zmianami) oraz Uchwały Nr VIIk/XLVIII/567/2018 Rady Miasta Wejherowa z dnia 6 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy na rok 2019 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na 2019 rok na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego tj. w formie wsparcia na realizację zadań z zakresu: